SUPERVISIE


"Supervisie is een didactische methode om te leren uit concrete werkervaringen,
waarbij zelfreflectie centraal staat.
Reflectie betekent hierbij letterlijk: 'er opnieuw je licht over laten schijnen'."Tijdens de supervisie neemt de supervisant rust en tijd om de eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren, wordt men zich meer bewust van eigen gevoelens, gedachten en verwachtingen, normen en waarden, en hoe dit alles het eigen handelen beïnvloedt.  Een concrete situatie wordt hierbij opnieuw, vanuit een ander oogpunt, bekeken, waarbij men zichzelf een aantal vragen stelt: 
'Wat dacht ik toen, wat voelde ik, wat deed ik, wilde ik dat ook zo, wat maakt dat ik er maar niet van loskom?'

Supervisie is veel meer gericht op reflecteren dan op het verzamelen van kennis of informatie. In eerste instante gaat het er in supervisie over om te leren van werkervaringen en inzicht te krijgen in je eigen (therapeutisch) handelen en de oorsprong hiervan: "Welke therapeutische houding neem jij aan? Wat zegt dit over jezelf? Wat met tegenoverdracht in een therapeutisch proces? Wat wekt empathie bij mij op en wat apathie of irritatie? Wat wil ik na de supervisie op een andere manier aanpakken en hoe ziet deze aanpak er uit?"
De deelnemer bepaalt zelf welke ervaringen uit de praktijk tijdens de supervisie worden ingebracht.
Persoonlijke thema’s kunnen hierbij aan bod komen indien deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte casus.


Individuele supervisie voor (toekomstige) hulpverleners
In supervisie staat het eigen functioneren centraal en bevordert de kritische zelfreflectie.
Supervisie helpt je om bewuster te worden van je eigen (therapeutische) stijl en onderliggende betekenissen.
Belangrijk hierbij is dat supervisie steeds in een vertrouwelijke en open sfeer kan plaatsvinden, zodat de supervisant zich kwetsbaar durft op te stellen.
Zo kan er tijdens (of na) de supervisie een proces van bewustwording ontstaan, waardoor je verder je (therapeutische) vaardigheden kan ontwikkelen.
De supervisor neemt in dit proces een meervoudige taak op zich. Enerzijds begeleidt hij het proces door de valkuilen en tekorten te benoemen, anderszijds zal hij bekrachtigen wat goed loopt en kijken hoe men dit verder kan ontwikkelen. Dit steeds vanuit een niet-hiërarchische, dialogische relatie waarbij men naast elkaar staat en samen een dyadisch leerproces op gang brengt.
Een individueel supervisiegesprek duurt 1u.


Groepssupervisie voor (toekomstige) hulpverleners
Indien een team of (intervisie-) groep beroep wenst te doen op een supervisor, worden er op voorhand afspraken gemaakt over
de voorziene tijd, de doelstellingen, de grootte en de samenstelling van de groep.
Thema's kunnen variëren zowel betreffende de werkinhoud als de werkcontext.

Groepssupervisie kan aangewezen zijn bij studenten indien
- studenten tijdens hun opleiding willen leren van elkaar tijdens supervisiemomenten en gezamenlijk casussen willen inbrengen
- studenten verder aan de slag willen gaan rond een bepaald thema of methodiek en zich hierin verder willen verdiepen ikv therapeutisch handelen
- intervisieleden bepaalde problemen ervaren rond het functioneren in groep en hierbij elk over hun eigen aandeel willen reflecteren
- de intervisies in groep stroef lopen en men dit als groep wil aanpakken

Groepssupervisie kan aangewezen zijn bij teams indien
- samenwerking binnen het team stroef loopt
- men emotioneel overspoeld wordt en er een splitsing binnen het team dreigt
- patronen steeds herhaald worden en de focus vernauwd wordt
- het team het gevoel heeft vast te zitten met een cliëntsysteem
- machteloosheid overheerst omtrent de haalbaarheid van een begeleiding

Hierbij heeft supervisie vaak tot doel het team in beweging zetten. Dit door als supervisor op afstand naar de vastgelopen patronen te kijken, waarbij met het team wordt gezocht naar de onderliggende betekenissen en dynamieken.
Van hieruit kan er terug een ruimer kader ontstaan zodat het functioneren in team terug mogelijk wordt.
Tijdens de supervisies wordt er namelijk gezocht naar woorden die verbinden en aanzetten tot nieuwe interacties en dialogen,
zodat men samen verder op weg kan.

Supervisie kan zowel op locatie als binnen ons eigen vormingscentrum in ViZiT plaatsvinden.
De kostprijs wordt gebaseerd op de tijdsduur en de grootte van de groep.


Voor meer info, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ine De Deken
info@centrumvizit.be
0496/45 62 20